TW
0

Puja es turisme estival

tot es servei queda empès,

farem lo que no és permès

per conseguir personal.

Sa malaltia mental

té tot es servei malmès,

emperò no farem res

i que quedi tot igual.

Malaltia mental