TW
0

Amb uns anam cap allà,

amb uns altres cap aquí,

sa política és així,

lo important és baratar,

a s'hora de governar,

cadascú té es mal regir,

si amb l'esquerra era prohibir,

amb la dreta és sancionar.

Radars sancionadors