TW

Sa regidora d’igualtat de s’Ajuntament de Ciutadella, Carla Gener, ha valorat unes pintades «feministes» reivindicant sa participació de sa dona a sa qualcada de Sant Joan com a «un missatge clar i concís» segons es Sorprende y no sorprende d’«Es Diari» de dijous passat. Ses pintades en qüestió resen «Les dones volen participar a l’hora de cualcar (sic)» i «Exigim igualtat tot l’any, també per Sant Joan».

Diu sa regidora que «s’Ajuntament està obligat a escoltar es significat de ses diferents pintades aparegudes en es carrers de Ciutadella i que demanen sa participació de ses dones a ses festes de Sant Joan». Abans de res, jo em pensava que s’Ajuntament estava obligat a netetjar pintades i brutor des carrers des nostro poble, i no a escoltar-les; que no sé exactament què significa escoltar una pintada. Però bé, deu ser que açò de netetjar pintades són coses fatxes de s’heteropatriarcat.

Una regidora condreta hauria de censurar que hi hagi bruts que embrutin amb pintades es mobiliari públic de Ciutadella, no aplaudir-les amb tota sa il·lusió del món perquè es delinqüents que les han fetes són de sa seua corda. Unes pintades que, per cert, fa anys que hi són darrere sa sala multifuncional des Canal Salat sense que s’Ajuntament hagi mogut un dit per llevar-les.

Reconeix sa regidora d’igualtat que es debat sobre sa participació de sa dona a ses festes de Sant Joan està «a un punt embrionari». Tant embrionari que en més de sis anys d’equip de govern PSM-PSOE-GxC, açò no ha estat objecte de debat ni una vegada. Més que en punt embrionari, podríem dir que es debat «feminista» en relació a Sant Joan es troba en punt mort, o directament mort, i que només se’n ralla cada vegada que a la sra. Gener li interessa sortir a sa premsa.

S’edil diu que no vol concloure es mandat actual sense que aquesta suposada discriminació per raó de sexe -mentida com una catedral, i ara explicarem per què- emparada en sa tradició, se discutesqui obertament, i proposa «celebrar unes jornades amb un enfocament històric-reivindicatiu (sic) per analitzar es canvis que durien a s’evolució de ses festes patronals, com ha succeït en ets altres municipis de Menorca». Lo bo és que ella mateixa reconeix que «mos està costant trobar ponents enguany». ¿Per què serà que no troba ponents per fer unes jornades per acusar ses nostres festes de Sant Joan de masclistes i discriminatòries i per dir que han de canviar? ¿No serà que, senzillament, es ciutadellencs no creim que Sant Joan sigui masclista ni discriminatori, ni creim que hagi de baratar ni una coma des seus protocols, sinó que al revés, pensam que Sant Joan és sa festa més polida del món?

Noticias relacionadas

Senyora Gener, no passi pena. Aprofit aquest article per oferir-me públicament com a historiador per participar a ses Jornades de Sant Joan que vostè vol organitzar. Esper sa seua resposta amb il·lusió. ¿Que ho veu bé? Ja ho tenim aclarit. Ale, ja té un ponent. De fet, estic completament d’acord amb ella quan diu «Tot s’hauria de poder rallar, per què ha de ser un tabú o un acte de valentia? Hauria de ser normal. Noltros (Gent x Ciutadella) estam per sa labor de que canviï, però sobretot de que se pugui parlar».

2 Fa un any, Gent x Ciutadella publicava a ses xerxes un vídeo de sa madona de s’Ullastrar, s’única dona pagesa que reconeix que si fos més jove lluitaria per sortir. I és que aquí està es quid de sa qüestió: ¿quantes pageses ciutadellenques exigeixen sortir a sa qualcada? ¿No serà que sa majoria no veuen Sant Joan com una discriminació contra elles, sinó com sa festa que han estimat i viscut des de petites?

No me’n puc envenir quan veig a sa regidora dient que «és necessari començar a crear una xerxa de suport perquè si una dona vol sortir a sa qualcada se senti lliure de dir-ho». ¿Què vol dir, sra. Gener, que ses dones pageses no són lliures d’expressar públicament sa seua opinió o sentiments? ¿Ses dones pageses no són tan lliures com ses des poble? ¿Mos pot explicar sa regidora d’igualtat per què afirma que ses dones pageses necessiten una xerxa de suport per sentir-se lliures? ¿És que ses pageses estan sotmeses an es seus homos pagesos?

És una mentida com una catedral que ses festes de Sant Joan discriminin per raó de sexe. Posats a dir disbarats, ¿discrimina Sant Joan a tots es ciutadellencs que volen sortir a sa qualcada i no poden per què no són pagesos? ¿Sant Joan discrimina per raó de sexe a tots es ciutadellencs que volen sortir de Caixer Senyor i no poden per què no tenen llinatge noble? ¿Sant Joan discrimina a tots es ciutadellencs que volen sortir de Caixer Fadrí o Casat i no poden per què no tenen un ofici menestral? ¿Sant Joan discrimina a tots es ciutadellencs que volen sortir de Caixer Capellà i no poden per què no són capellans?

Ses dones de Ciutadella no volen sortir a sa qualcada, perquè a diferència de sa regidora Gener, entenen que Sant Joan és una representació d’una societat estamental ja extingida que reviu només cada 23 i 24 de juny. Açò ho entenen fins i tot es fillets petits de Ciutadella que tant estimen sa nostra festa, però no ho podrà entendre mai qui des de sa política mescla ous amb caragols i jutja sa història amb ets ulls des present.