TW

Sa festa de Cincogema és una de ses tradicions populars més arrelades en es ponent de Menorca, especialment a Ciutadella. Cada any, ranxos d’amics de ciutadellencs de totes ses edats se’n van a vega o a romandre tot es final de setmana fins es dilluns de Cincogema. Durant aquests dies, es poble de Ciutadella es buida i regna una tranquilitat absoluta, només s’hi veuen quatre turistes i poca cosa més.

S’origen de sa festa és religiós, ja qué sa Cincogema té lloc durant sa celebració cristiana de Pentecostés. Sa paraula prové des grec pentekosté (πεντηκοστή), que vol dir cinquagèssim. És a dir, cinquanta dies o set setmanes després de Pasqua. Amb aquesta festa, es cristians menorquins posam fi an es temps pasqual que va començar es Dijous Sant. Després des Diumenge de Resurrecció i de sa Nativitat de Jesucrist, sa Cincogema és sa tercera festa més important a l’Església catòlica. Es Nou Testament, en es Fets dets Apòstols, capítol 2, relata es descens de l’Esperit Sant durant una reunió dets Apòstols a Jerusalem. Aquest fet marcarà es naixement de l’Església Cristiana i sa propagació de sa fe de Crist.

Noticias relacionadas

En primer, ses anades a vega solien ser al camp o a ses coves de ses cales de Ciutadella (Fontanelles, Macarella, Cala en Turqueta…). Avui en dia, emperò, prohibides i esfondrades sa majoria de coves i casetes de pescadors, sa gent no ha abandonat sa tradició, però ses vegues es fan a ses urbanitzacions, a xalets, apartaments i campings. Desgraciadament, es darrers anys s’han produït nombrosos incidents i actes de vandalisme durant ses nits de Cincogema a urbanitzacions com Cala Blanca o Cala en Blanes. Contenedors trabucats, faroles arrancades o desenes de cotxos amb es retrovisors remputs que se sumen a ses queixes des vesins per festes i renous a sa matinada que no respecten es seu descans.

Tots hem tingut quinze anys i tots hem fet al·lotades. Però una cosa són al·lotades, i una altra gamberrades o delictes contra sa propietat privada. Es ciutadellencs tenim un problema si no sabem transmetre correctament ses tradicions a ses noves generacions. Cincogema no era vandalisme, sinó es preludi de ses nostres festes de Sant Joan. Era aquell primer gin amb llimonada, aquell primer toc de tambor i fabiol, aquella primera calamuada. Es vandalisme no és compatible amb s’estimació i es respecte que sempre hem tingut es ciutadellencs per ses nostres tradicions. Demostrem-ho.