0

Tot són atribulacions
perquè es Bruno és potent:
i així mos deixa pendent
dues-centes peticions,
i provoca inundacions,
per sa pesca inconvenient,
tortugues en patiment
i un bus de turmellons.