TW
0

Dins sa infància pos es jocs

amb un vers que se desplaça,

per crear es tallafocs

amb bona traça…

- Mamà, no sé què me passa

que tenc tanta de calor!

- Ai, fillet meu, petitó,

açò és es canvi des clima!

Jo te tenc tanta estima

que trobarem es remei.

I as Govern i as Consell

i també a s’Ajuntament

demanarem fermament

que, dins aquests temps dramàtics,

creïn refugis climàtics

a escoletes i parcs.

I que sigui en aquests marcs

que trobem natura i ombra,

i zones, en gran nombre,

més confortables.

- Papà, connecta es cables

perquè es mòbil no s'encén!

- Desenganxarem es tren,

filla meva, amb paciència,

perquè hem de prendre consciència

que greus danys pot provocar.

Val molt més jugar

sempre amb qualsevol jugueta,

i serà cada escoleta

espai lliure de pantalla.

Si sa nostra veu no calla

i empram es sentit comú,

ets adults que estan amb tu

cercaran entorns reals

en tost de ser digitals

i sense vida.

- S’avi, s’amiguet me crida

per sortir a jugar as carrer!

- Ara t’acompanyaré,

filleta meva, estimada,

i podreu fer sa jugada

perquè s’espai és segur.

Tanmateix fóra oportú

que hi hagués més espais

cuidats, sense enderrossalls,

que permet jocs creatius

compartits i inclusius

amb ses famílies presents.

I per estar més contents

fer un programa de cultura

on s’incloguin, per ventura

es més menuts.


- S’àvia, si esteim asseguts

que és perquè hem de dinar?

- Sí, només l’hem d’escalfar

i ja el posarem a taula,

noltros podem dar paraula,

fillet meu, que tenim sort.

Hi ha gent sense conhort

que no té un plat pes fillet

i s’infant té tot es dret

a una alimentació sana,

que en el món tothom té gana

i ha de poder fer un panxó.

Es pot obrir es menjador

en període no lectiu

i tenir es punt nutritiu

pes qui ho ha de menester

i maldar no fer malbé

cap aliment.

- Marta, jo estava content

i, de cop, el cor s’enyora…

- Ai! Jo com a educadora

també tenc molta ansietat,

angelet, i s’ha agreujat

a causa de sa pandèmia.

I no és que faguem comèdia

quan sentim es malestar,

només que mos hem de cuidar

i poder sentir s’estaló

de s’administració

des de sa primera infància.

I donar més importància

as plans de salut mental

per aconseguir as final

més benaurança.

Poder viure amb confiança

farà fer una passa envant

i donarem confiança

a cada infant.