TW

Quan semblava que es sants immaculats de s’esquerra nacionalista que governen es Consell insular de Menorca acabarien sa segona legislatura sense haver fet res -més enllà d’acabar a la correguda un des dos ponts des projecte del PP a sa carretera general-, s’Oficina Anticorrupció ha destapat un nou escàndol de pressumpta corrupció a can .cat. Segons informava «Es Diari»la setmana passada, s’Oficina de Prevenció i Lluita contra sa Corrupció a ses Illes Balears (OPLCIB) senyalava a Miquel Àngel Maria, vicepresident des Consell insular i conseller de cultura, educació, joventut i deports, per un presumpte fraccionament de contractes. Concretament, pes pagament de 53.249,29 euros a Jesús Cardona, cap de sa secció de Ciència i Tècnica de s’Institut Menorquí d’Estudis (IME) -que Maria presideix- sense que existís contracte ni expedient; només una fulla d’encàrrec i factures. Una situació que es va repetir des de 2016 fins a 2021.

S’informe de s’OPLCIB constata que no existeixen contractes en si, sinó que només s’han firmat factures pes seu pagament. Fet que entén com un possible fraccionament de s’objecte de sa contractació de servicis amb sa finalitat de fer contractacions menors amb ses que poder adjudicar sa feina directament sense establir un procediment de concurrència competitiva amb publicitat i transperència. Per altra banda, s’Oficina Anticorrupció diu en es seu informe que tampoc consta sa tramitació de cap expedient de contractació d’aquests servicis pagats, quan es contractes menors legalment no poden tenir una duració superior a un any ni se poden prorrogar, i en aquest cas, així va ser, de manera reiterada entre 2016 i 2021. Dita contractació (inexistent) s’hauria d’haver realitzat amb un concurs obert i publicitat. S’organisme anticorrupció senyala que es fet de fraccionar i eludir procediments de contractació suposa un tracte discriminatori i no igualitari, vulnerant així sa Ley de Contratos del Sector Público que estableix entre es seus principis bàsics sa llibertat d’accés a ses licitacions, igualtat de tractament, lliure competència i selecció de s’oferta més avantatjosa. Per més inri, Anticorrupció conclou que Miquel Maria també ha pogut vulnerar ets estatuts de s’IME, ja que ses remuneracions que va rebre es cap de sa secció de Ciència podrien ser considerades com una nòmina encoberta.

Noticias relacionadas

¿Quin pollastre estarien armant ara mateix PSOE, Més i Podem si es pagaments irregulars des de cultura haguessin succeït en un Consell governat per PP i Vox? ¿Com sabem que durant aquests anys no hi ha hagut més presumptes procediments irregulars similars des des departament de cultura?

Susana Mora ha de donar la cara davant aquesta falta absoluta de control de s’erari públic, depurar responsabilitats i explicar què punyetes passa aquí amb es doblers de tots es menorquins. Es Consell insular i s’IME no es mereixen que s’esquerra seguesqui degradant ses nostres institucions, ara amb un cas de presumpta corrupció catalanista. I es qui no sabem.